De schoolverzekering

De school heeft een verzekering tegen ongevallen onderschreven ten voordele van de leerlingen.

Gezien het belang van deze verzekering zullen wij u hiervan de draagwijdte ervan nader uiteen zetten.

I. WAARBORGEN.


A. Burgerlijke verantwoordelijkheid:

Lichamelijke letsels: tot beloop van 14.876.611,49 Euro.
Stoffelijke schade: maximum 2.478.935,25 Euro

B. Persoonlijke verzekering “Ongevallen”

 1. In geval de Burgerlijke Verantwoordelijkheid niet betrokken is, of in geval de rechthebbenden verzaken deze in te roepen -, waarborgt de Maatschappij de terugbetaling van:
  • de medische en farmaceutische, paramedische en soortelijke kosten, evenals de kosten voor de prothesis-apparaten, tot beloop van de bedragen bepaald door de tarieven van toepassing inzake R.I.Z.I.V.
  • de hospitalisatiekosten tot een beloop van de prijs voor de onderhoudsdag bepaald door de Minister van Volksgezondheid.
  • de kosten van tandprotheses tot een beloop van 1.487,36 Euro per slachtoffer zonder 371,84 Euro per tand te overschrijden.
  • de kosten van vervoer van zwaar gekwetsten;
  • de kosten van begrafenis tot een beloop van 1.859, 20 Euro per slachtoffer;
  • verzorging in het buitenland tot een beloop van 3.718,40 Euro.
  • schoolverzuim 12,39 Euro per dag ingevolge hospitalisatie van min 2 dagen (max 100 dagen berekend op een schoolperiode - kosten te rechtvaardigen door schoolattest)
  De maximum tussenkomst van de maatschappij is beperkt tot 24.789,35 Euro per slachtoffer, na tussenkomst van de mutualiteit of van een ander bijstands- of verzekeringsorganisme.
 2. In geval van dodelijk ongeval: een kapitaal van 2.478,94 Euro.
 3. In geval van blijvende invaliditeit: een kapitaal van 12.394,68 Euro.
 4. In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit: een kapitaal vastgesteld op basis van het kapitaal voorzien voor “volledige blijvende invaliditeit” evenredig met de graad van invaliditeit.

C. Rechtsbijstandverzekering:

II UITGESTREKTHEID VAN DE VERZEKERING.


A. ENKELE BEGRIPPEN

 1. Schoolleven: alle schoolse en buitenschoolse activiteiten die met de school verband houden; deze activiteiten kunnen gebeuren:
  • Binnen of buiten de school;
  • tijdens of na de lesuren;
  • gedurende de school- of verlofdagen en vakantieperiodes;
  • tijdens uitstappen en reizen ingericht door de school in gans de wereld
  De leerlingen zijn in het schoolleven wanneer zij zich onder het gezag of het toezicht bevinden of zouden moeten bevinden van de schooldirectie of van haar plaatsvervanger of afgevaardigde.
 2. weg van en naar school: het normale traject dat de leerling dient af te leggen om zich van zijn woonplaats naar de school of naar de plaats waar de schoolactiviteiten plaatsvinden, te begeven, of omgekeerd.

B. UITGESTREKTHEID

 1. tijdens het schoolleven genieten de leerlingen van alle waarborgen van het contract, zowel burgerlijke aansprakelijkheid als ongevallen.
 2. op de weg van en naar school genieten zij alleen van de waarborg ongevallen, vermeld onder I, b) hierboven, zelfs als zij gebruik maken van alle openbare vervoermiddelen, van een fiets, van een motorfiets of van een auto.
 3. de stages van de leerlingen in andere instellingen, bedrijven of firma’s worden gelijkgesteld met “schoolleven”. De weg van huis naar de stageplaats en omgekeerd wordt gelijkgesteld met “de weg van en naar de school”

C .UITSLUITINGEN

Als voornaamste uitsluiting vermelden we:

 1. Van de waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” zijn uitgesloten de schade veroorzaakt
  • aan derden wanneer de leerlingen zich niet meer onder toezicht van de schooldirectie bevinden, bv. op de weg van en naar de onderwijsinrichting. deze ongevallen dienen geregeld door de maatschappij waarbij u uw polis “B.A. familiale” of “B.A. gezin” hebt onderschreven.
  • aan roerende en/of onroerende goederen en aan dieren die een verzekerde onder zijn bewaking of eenvoudig te zijner beschikking heeft.
  • door motorvoertuigen onderworpen aan een bij wet verplichte verzekering.
 2. Van de waarborg “ongevallen” zijn uitgesloten:
  • zelfmoord of poging tot zelfmoord
  • het beoefenen van gevaarlijke sporten
  • opzet, zware fout, dronkenschap, gebruik van drugs,…
  • de gevolgen van oorlogsgebeurtenissen.

III. AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL

 

Wat moet u doen indien uw kind het slachtoffer werd van een ongeval?

 1. Zo snel mogelijk uw mutualiteit op de hoogte brengen;
 2. Indien het ongeval veroorzaakt werd door een andere persoon, aangifte doen bij uw verzekeraar “B.A. familiale” of “B.A. gezin”;
 3. De aangifteformulieren voor de verzekering aan de maatschappij of makelaar overmaken binnen de vermelde termijn (zie hierna).
 4. De directie op de hoogte houden van de verdere evolutie van het ongeval.

De aangifte formulieren voor de verzekering bestaan uit:

Wanneer, waar en door wie?

In te dienen documenten in te vullen door te sturen naar
Ongevalaangifte
Afhankelijk van de voorwaarden die van toepassing zijn, binnen een aanvaardbare termijn, maar:
 • onmiddellijk bij overlijden van het slachtoffer
 • ten laatste 1 maand na het begin van de hospitalisatie van het slachtoffer;
 • ten laatste 3 maanden na de eerste ingreep;
 • ten laatste 6 maanden in de andere gevallen
directie INTERDIOCESAAN CENTRUM
geneeskundig getuigschrift
zo mogelijk samen met de ongevalaangifte.
behandelende geneesheer INTERDIOCESAAN CENTRUM
Uitgavenstaat
zo mogelijk samen met de ongevalaangifte
Ziekenfonds (deel 1) voor de medische kosten;
de benadeelde (deel 2) voor de andere kosten.
INTERDIOCESAAN CENTRUM