Privacybeleid Website

Afbeeldingsresultaat voor privacy

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

KOBA ZuidkANT vzw is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door deze website verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van onze schoolwebsite overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken via onze website (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel: de vlotte behandeling van jouw vraag

Persoonsgegevens: naam en e-mailadres

Hoe verkrijgen we deze gegevens: via contactname met ons per mail

Bewaartermijn: het verzoek wordt uiterlijk tot het einde van het schooljaar bewaard

Categorie ontvangers: school

Ons cookiebeleid

Onze schoolwebsite maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen: Google Analytics.

Lees alles over de cookies die we gebruiken in ons cookiebeleid.

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Meer informatie over jouw rechten vind je op de website van de gegevensberschermingsautoriteit.

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met privacy@zuidkant.be